• Guest, Çdo njoftim shqyrtohet në përputhje me rregullat e Tregti.al dhe publikohet në moment pas regjistrimit. Njoftimet që bëhen pa rregjistrim do aprovohen nga stafi i tregti.al. Informacionet sa i përket regjistrimit të njoftimit janë dërguar në e-mailin tuaj (nëse keni shënuar një e-mail të sakt dhe të vlefshëm).

[ OFROJ ] Kompani Ndertimi kerkon te punesoj:

Uriel

Bordi Drejtues
Staff member
Stafi drejtues
#1
Njoftim1- Inxhinier Ndertimi ne Zbatim

DETYRAT KRYESORE:

a) Menaxhon dhe monitoron grupet e punes apo individeve qe punojne ne kantier;
b) Zbaton plan organizimin e punimeve dhe raporton punimet e kryera;
c) Menaxhon punimet e karpenterise, hekurlidhjes dhe grupeve te tjera operacionale;
d) Mat dhe perpilon ne menyre te vazhdueshme librezat e masave per punimet qe kryhen nga grupet;
e) Ndjek dhe mban pergjegjesi per normativat e harxhimit te materialeve qe vendosen ne veper;
f)Kerkon dhe verifikon qe te gjitha materialet qe vijne ne objekt te jene konform cilesiese se kerkuar dhe specifikimeve teknike;
g)Kontrollon zbatimin e punimeve qe te jene ne perputhje me projektet e zbatimit, preventivin, specifikimet teknike dhe standardet;
h) Kontrollon zbatimin e punimeve qe te jene ne perputhje me afatet e percaktuara ne grafikun e punimeve;
i) Monitoron dhe ploteson nevojat per makineri, pajisje dhe vegla pune;
j)Ndjek dhe ploteson ne bashkepunim me Teknikun dhe Brigadierin cdo dite Liste prezencen e punonjesve ne kantier; h) Ofron logjistiken e nevojshme grupeve te punes;
k) Ndjek dhe kerkon zbatimin e disiplines ne pune;
l) Raporton mbi ecurine e punimeve nga grupet e punes tek Eprori i tij dhe Drejtuesi i Kantierit.

Te interesuarit te dergojne CV ne adresen e E-mai korabaliko@gmail.com ose Mob: +355 67 20 59943
 
E-mail juaj
korabaliko@gmail.com
Numri i telefonit
355672059943
Qyteti
Tirana